Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

Ogólne zasady organizowania uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej reguluje rozdział V „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Uroczystości pogrzebowe ze względu na rodzaj ceremoniału dzieli się na: bezwyznaniowe (świeckie) oraz wyznaniowe (np. katolicka, prawosławna, ewangelicka).

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze doniesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Wojskową asystę honorową wyznacza się na ceremonie pogrzebowe zmarłych:

  1. Członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa;
  2. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
  3. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
  4. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
  5. Żołnierzy w służbie czynnej;
  6. Byłych żołnierzy zawodowych;
  7. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska.


O udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej jej organizator występuje do MON (dotyczy osób wymienionych w pkt. 1 powyżej) lub do dowódcy garnizonu (dotyczy osób wymienionych w pkt. 2-7 powyżej).

Decyzję dotyczącą rodzaju wojskowej asysty honorowej uczestniczącej w pogrzebie osób wymienionych w pkt. 1 podejmuje Minister ON w uzgodnieniu z rodziną zmarłego i organizatorem uroczystości pogrzebowej, a wymienionych w pkt. 2-7 – dowódca garnizonu w uzgodnieniu z dowódcami jednostek (instytucji) wojskowych garnizonu, rodziną zmarłego, przewodniczącymi organizacji i środowisk kombatanckich oraz organizatorami uroczystości pogrzebowej, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

W przypadku organizowania uroczystości pogrzebowej zmarłych wymienionych w pkt 2 -7 powyżej, należy wystąpić z wnioskiem o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości do:

Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
Dowódca Garnizonu Toruń

87-100 Toruń
ul. Sobieskiego 36
tel. 261-432-410, 261-432-310

fax 261-432-261, 261-432-632, 261-432-310