Strona Główna BIP Strona Główna
Zaświadczenia
 
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Odbiór zaświadczenia możliwy jest osobiście, przez upoważnioną pisemnie osobę lub pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Art. 217.
§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Art. 218.
§ 1. W przydadkach, o których mowa w art. 217. § 2. pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Przepisy prawne:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257);

Za zaświadczenie wydawane przez WKU stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale zamieszkujące za granicą pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 46 zł na konto:

Opłatę skarbową należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13

PKO BP SA O/Centrum Włocławek
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100


Przepisy prawne:

  1. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U. 2016 poz. 1827)