Strona Główna BIP Strona Główna
Narodowe Siły Rezerwowe
 

 

     


 

Każdemu żołnierzowi rezerwy posiadającemu nadany przydział kryzysowy do Narodowych Sił Rezerwowych, dowódca jednostki wojskowej może przyznać nagrodę w wysokości:
                                                           2 000,00 zł.

Warunkiem przyznania nagrody jest:
- odbycie przez żołnierza rezerwy ustalonych przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych, w okresie 12 miesięcy kalendarzowych trwania kontraktu;
- uzyskanie z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.

Podstawa:

 1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016 r.,poz 1656 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 77 z późn. zm.).

 

 

 

 MATERIAŁY INFORMACYJNE

 


 

 Narodowe Siły Rezerwowe - Vademecum (pobierz)

Poradnik dla kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych (pobierz)

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach (kliknij)

 

 

Od 01 stycznia 2010r. na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) można pełnić czynną służbę wojskową w ramach:
 • Służby okresowej w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • Służby przygotowawczej dla potrzeb Narodowych Sił Rezerwowych
PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Wzmocnienie potencjału sił zbrojnych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału w:
 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • akcjach poszukiwawczych i ratowania życia;
 • oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;
 • ochronie mienia;
 • udziału w działaniach antyterrorystycznych;
 • wykonywaniu zadań przez siły zbrojne poza granicami państwa
WARUNKI FORMALNE DO ZAWARCIA KONTRAKTU PRZEZ ŻOŁNIERZA REZERWY, KTÓRY OCHOTNICZOZGŁOSIŁ SIĘ DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W RAMACH SŁUŻBY W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH
 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwa umyślne;
 • posiada wykształcenie:                                                                                   
gimnazjalne – przewidziane dla stanowisk szeregowych
średnie – przewidziane dla stanowisk podoficerów
wyższe – przewidziane dla stanowisk oficerów
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego
 • pełnił służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem w przypadku żołnierza rezerwy
 • wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej
 
SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Ćwiczenia wojskowe:
 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni;
 • długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni;
 • rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego
GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
należności finansowe:
 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej;
 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby.
świadczenia rzeczowe:
 • zakwaterowanie zbiorowe;
 • umundurowanie i wyekwipowanie;
 • bezpłatne wyżywienie.
świadczenia zdrowotne:
 • opieka medyczna;
 • opieka stomatologiczna;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze.
ochrona uprawnień pracowniczych:
 • gwarancja stabilności zawodowej;
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej;
 • ograniczenie możliwości rozwiązania stosunku pracy.
 

Procedury zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Żołnierz rezerwy, wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych składa bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.  

CZYNNOŚCI WKU PO ZŁOŻENIU WNIOSKU
 
Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w formacie pdf   (pobierz)
 
 • analiza dokumentów;
 • skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej ( jeśli kandydat nie posiada orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej );
 • skierowanie do wojskowej pracowni psychologicznej;
 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem;
 • wręczenie karty powołania.
Szczegółowe informacje na temat naboru do służby w ramach
Narodowych Sił Rezerwowych
można otrzymać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
- pokój 107 lub telefonicznie pod numerem 261-441-031
- pokój 101 - 104 lub telefonicznie pod numerem 261-441-059

 


 AKTY PRAWNE :

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. w Narodowych Sił Rezerwowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1518).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 575).
 • Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1497)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U z 2015 r.; poz. 36).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznania świadczeń żołnierzą rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 r., nr 145, poz. 971).