Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie kandydatów na oficerów OT
 

Problematykę szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej reguluje Decyzja Nr 2/Szkol./DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów OT.


Terminy, warunki i zasady naboru:

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT prowadzony jest spośród:

I MODEL: Żołnierzy terytorialnej służby wojskowej:

II MODEL: Żołnierzy rezerwy —- podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia TSW.

Terminy szkoleń, określone przez uczelnie wojskowe:

I MODEL- 15.07.2018r. - 09.08.2019r.

I MODEL- 04.11.2018r. - 06.12.2019r.

II MODEL- 07.04.2018r. - 13.07.2018r.

II MODEL- 15.09.2018r. - 21.12.2018r.


I MODEL: Żołnierze TSW ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, składają wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem dowódcy JW, w której prowadzone jest szkolenie podstawowe lub wyrównawcze, w następujących terminach:

w 2018 r. i w latach następnych  do 1 marca lub do 1 października każdego roku.


Ogólne założenia szkolenia:

  • czas trwania szkolenia – 13 miesięcy w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
  • miejsce szkolenia – zajęcia realizowane przemiennie w uczelni wojskowej oraz centrum szkolenia lub w JW WOT,
  • forma zaliczenia – egzamin na oficera jako forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności praktycznych.
Czas trwania szkolenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w uczelni wojskowej, JW WOT oraz centrum szkolenia - 592 godz.

 


 

II MODEL: Żołnierze rezerwy, ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, kierują wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, składając je jednocześnie z wnioskami do wojskowego komendanta uzupełnień o powołanie do TSW w trybie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 98z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430) w następujących terminach:

w 2018 r. i w latach następnych - do 1 marca lub do 1 października każdego roku.

Szkolenie oficerów OT spośród oficerów rezerwy i żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie i zdali egzamin na oficera obejmuje przygotowanie specjalistyczne wynikające z wymagań na stanowiska służbowe w strukturach WOT. Kandydatami będą przede wszystkim absolwenci Kursów Przeszkolenia Kadry Rezerwy (KPKR), którzy zdali egzamin na oficera. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na oficerów TSW prowadzone będzie przez dowództwo WOT po ukończeniu szkolenia kursowego oraz zdaniu egzaminu na oficera.

Ogólne założenia szkolenia:

  • czas trwania szkolenia – 3,5 miesiąca
  • miejsce szkolenia – zajęcia realizowane przemiennie w uczelni wojskowej oraz centrum szkolenia lub w JW WOT,
  • forma zaliczenia – pozytywny wynik szkolenia.
  • Czas trwania szkolenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w uczelni wojskowej, JW WOT oraz centrum szkolenia 3,5 miesiąca - 160 godz.