Strona Główna BIP Strona Główna
Rejestracja
 
REJESTRACJA
Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast),na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. 2015.991 j.t. ).  Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wzywa do rejestracji za pomocą obwieszczenia o rejestracji.

 
Kto podlega rejestracji?
Obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia.
 
Kto przeprowadza rejestrację?
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją ujmuje w rejestrze najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym osoba objęta rejestracją ukończyła osiemnaście lat życia. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.