Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

 

  

 

 

W ROKU 2018 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

  •  od dnia 08 stycznia do dnia 06 lipca;

W ROKU 2018 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

  • I turnus - od dnia 01 lutego do dnia 29 czerwca;
  • II turnus - od dnia 03 lipca do dnia 30 listopada;

W ROKU 2018 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH REALIZOWANE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

  • I turnus - od dnia 08 stycznia do dnia 27 kwietnia;
  • II turnus - od dnia 07 maja do dnia 31 sierpnia;
  • III turnus - od dnia 04 września do dnia 21 grudnia;

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Utworzenie nowego rodzaju czynnej służby wojskowej -  służby przygotowawczej, regulują przepisy, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.  zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.)

 

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

 
Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.
 
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

niekarana za przestępstwo umyślne,posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

oficerów – uczelnie wojskowe;
podoficerów – szkoły podoficerskie;
szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
 
Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto;

podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto;

szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.
Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98b ust.1. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
 
Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą  (Dz.U. z 2010 r., nr 41, poz. 241);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 449).
 
 
 
 Wymagane dokumenty:
 
 
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Do pobrania

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły  ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej- w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
  • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrznego bezpiecznym podisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpsie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2013 r. poz. 235).

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczna kopię deokumentów.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku gdy wniosek nie spełenia wymagań formalnych wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegajacą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

W przypadku osoby będacej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy.

  

 
Informacje dotyczące  służby przygotowawczej można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku w  pokoju 102 lub pod nr telefonu  261-441-048
.
.
MATERIAŁY INFORMACYJNE

Służba przygotowawcza - Informacje dla kandydatów

Przepustka do służby, czyli informator dla kandydatów do służby przygotowawczej