Strona Główna BIP Strona Główna
Historia
 

 

HISTORIA
 WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
we WŁOCŁAWKU

 

Historię Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku datuje się na rok 1918, kiedy to w myśl postanowień Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej Sztab Generalny rozkazami Nr 522/1 i 871 ustanowił organizację władz zaciągowych. Wśród powołanych do życia w dniu 27 listopada 1918 roku 15 Powiatowych Komend Uzupełnień powołano także Powiatową Komendę Uzupełnień z siedzibą we Włocławku, która objęła swym zasięgiem terytorialnym powiaty włocławski, nieszawski i kolski. PKU stanowiły władzę zaciągową pierwszej instancji i objęły zadania spełniane dotychczas przez Główne Urzędy Zaciągu do Wojska Polskiego (GUZ). Władzę naczelną i bezpośrednio przełożoną nad PKU sprawowały Okręgowe Komendy Uzupełnień (OKU), które ustanowiono przy Dowództwach Okręgów Generalnych. Dla PKU Włocławek był to Okręg Generalny łódzki. Taki podział organizacyjny organów administracji wojskowej utrzymał się z niewielkimi zmianami do zakończenia działań wojennych w czasie II Wojny Światowej.

Na podstawie rozkazu Nr 10/Org z dnia 20 stycznia 1945 r. Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego w myśl postanowień Dekretu PKWN z dnia 15 sierpnia 1944 r. i z dnia 30 października 1944 r. o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej na terenach RP wyzwolonych spod okupacji niemieckiej w dniu 30 stycznia 1945 roku sformowano Rejonową Komendę Uzupełnień we Włocławku obejmującą swym zasięgiem następujące powiaty – włocławski, lipnowski, nieszawski oraz inowrocławski.

Rozkazem Nr 138/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 lipca 1948 roku zmieniono zasięg terytorialny Rejonowej Komendy Uzupełnień we Włocławku ustalając go na obszar powiatów – włocławskiego, włocławskiego miejskiego, lipnowskiego i aleksandrowskiego.
.
Na podstawie art. 105 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym Minister Obrony Narodowej rozkazem organizacyjnym Nr 041/Org. z dniem 2 lutego 1950 roku przemianował nazwę Rejonowych Komend Uzupełnień na Wojskowe Komendy Rejonowe, która to nazwa funkcjonowała do 31 stycznia 1965 roku. Pierwszymi komendantami RKU, których nazwiska znamy byli mjr Edmund LENKIEWICZ, kpt. KUNIGIS, płk Eugeniusz BARTOSZEWICZ, a następnie Wojskowej Komendy Rejonowej: płk Jacek ALBRECHT, mjr Tadeusz OTTA, płk Wacław TARASZKIEWICZ, ppłk Jan NOWAK.
. 
Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Nr 140/Org. z dnia 3 grudnia 1964 roku Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego rozformował Wojskową Komendę Rejonową we Włocławku , a w jej miejsce z dniem 1 lutego 1965 roku powołał Powiatowy Sztab Wojskowy Włocławek, obejmujący swym zasięgiem działania powiat Włocławski i miasto Włocławek. Na Szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego został wyznaczony Rozkazem Ministra Obrony Narodowej ppłk Jan CZYŻEWICZ.
 
Taki podział i nazwa terenowych organów administracji wojskowej utrzymała się do 1975 roku, kiedy to w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju zmieniono nazwę Powiatowych Sztabów Wojskowych na Wojskowe Komendy Uzupełnień, która to nazwa obowiązuje do chwili obecnej. Jednocześnie ze zmianą nazwy zmieniono także zasięg działania WKU we Włocławku, która objęła swym działaniem powiaty - włocławski, miasto Włocławek, lipnowski, radziejowski i aleksandrowski.
Po zmianie administracyjnej kraju w  1998 roku powiat  rypiński  przekazano pod administrowanie   WKU  Brodnica,  a  w  2002 r. w  wyniku  zmian w  administracji  wojskowej  powiat  aleksandrowski   przeszedł w administrowanie   WKU  Toruń. W chwili obecnej WKU Włocławek administruje na obszarze jednego powiatu grodzkiego – Miasto Włocławek i trzech powiatów ziemskich włocławskiego, lipnowskiego i radziejowskiego.
.
Od maja 2003 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku ma nowa siedzibę. Przez kilkadziesiąt lat Wojskowa Komenda Uzupełnień mieściła się we Włocławku przy ulicy Młynarskiej. Budynek był już w złym stanie technicznym. Tymczasem wolnym gmachem dysponowała włocławska komenda policji. Czteropiętrowy budynek przy ulicy Okrężnej 25A, po komendzie wojewódzkiej policji, został przekazany do dyspozycji wojska. W uroczystym otwarciu uczestniczyli między innymi dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Leszek Chyła, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy płk Antoni Dębiński, komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Lech Szawłowski oraz przedstawiciele samorządu. Budynek poświecił kapelan wojskowy ksiądz Zbigniew SZYGENDA. Wygospodarowano tu także miejsce dla Wojskowej Pracowni Psychologicznej we Włocławku, która wcześniej mieściła się przy ulicy Kapitulnej. Obiekt na ulicy Okrężnej został wyremontowany. W nowej siedzibie WKU zyskano większą ilość pomieszczeń służbowych.. 
Rozpoczęty w 2009 roku proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych spowodował w WKU zmiany organizacyjne (w miejsce Wydziału Poboru i Uzupełnień powołano Wydział Rekrutacji) oraz zasadniczo zmienił problematykę realizowanych zadań, zwłaszcza w zakresie pokojowego uzupełniania jednostek wojskowych.


Od roku 1975 stanowiska Wojskowych Komendantów Uzupełnień we Włocławku zajmowali:
ppłk Leon BUTYŃSKI - w latach (1975 - 1979)
płk Jan URBANKIEWICZ - w latach (1979 - 1991)
płk Wojciech STASZEWSKI - w latach (1991 - 2001)
płk Janusz LAZAR - w latach (2001 - 2002)
ppłk Jan SROKA - w latach (2002-2010)
ppłk Andrzej WYROBEK - w latach (2011-2011)
ppłk Tomasz CISZKA - w latach (2011-2012)
ppłk Radosław NIECIKOWSKI - od 2012 roku

Czasowo obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku pełnili:

mjr Henryk MIELCZARCZYK
mjr Wacław WIECZOREK
mjr Jacek RANISZEWSKI

      

            
Poprzednia siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku       Obecna siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku
przy ulicy Młynarskiej 1, do roku 2003.                                                             przy ulicy Okrężnej 25 a