Strona Główna BIP Strona Główna
Narodowe Siły Rezerwowe
 

 

     


 

Każdemu żołnierzowi rezerwy posiadającemu nadany przydział kryzysowy do Narodowych Sił Rezerwowych, dowódca jednostki wojskowej może przyznać nagrodę w wysokości:
                                                           2 000,00 zł.

Warunkiem przyznania nagrody jest:
- odbycie przez żołnierza rezerwy ustalonych przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych, w okresie 12 miesięcy kalendarzowych trwania kontraktu;
- uzyskanie z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.

Podstawa:

 1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016 r.,poz 1656 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 77 z późn. zm.).

 

 

 

 MATERIAŁY INFORMACYJNE

 


 

 Narodowe Siły Rezerwowe - Vademecum (pobierz)

Poradnik dla kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych (pobierz)

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach (kliknij)

 

 

Od 01 stycznia 2010r. na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) można pełnić czynną służbę wojskową w ramach:
 • Służby okresowej w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • Służby przygotowawczej dla potrzeb Narodowych Sił Rezerwowych
PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Wzmocnienie potencjału sił zbrojnych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału w:
 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • akcjach poszukiwawczych i ratowania życia;
 • oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;
 • ochronie mienia;
 • udziału w działaniach antyterrorystycznych;
 • wykonywaniu zadań przez siły zbrojne poza granicami państwa
WARUNKI FORMALNE DO ZAWARCIA KONTRAKTU PRZEZ ŻOŁNIERZA REZERWY, KTÓRY OCHOTNICZOZGŁOSIŁ SIĘ DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W RAMACH SŁUŻBY W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH
 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwa umyślne;
 • posiada wykształcenie:                                                                                   
gimnazjalne – przewidziane dla stanowisk szeregowych
średnie – przewidziane dla stanowisk podoficerów
wyższe – przewidziane dla stanowisk oficerów
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego
 • pełnił służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem w przypadku żołnierza rezerwy
 • wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej
 
SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Ćwiczenia wojskowe:
 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni;
 • długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni;
 • rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego
GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
należności finansowe:
 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej;
 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby.
świadczenia rzeczowe:
 • zakwaterowanie zbiorowe;
 • umundurowanie i wyekwipowanie;
 • bezpłatne wyżywienie.
świadczenia zdrowotne:
 • opieka medyczna;
 • opieka stomatologiczna;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze.
ochrona uprawnień pracowniczych:
 • gwarancja stabilności zawodowej;
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej;
 • ograniczenie możliwości rozwiązania stosunku pracy.
 

Procedury zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Żołnierz rezerwy, wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych składa bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień, natomiast żołnierz w czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.  

CZYNNOŚCI WKU PO ZŁOŻENIU WNIOSKU
 
Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w formacie pdf   (pobierz)
 
 • analiza dokumentów;
 • skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej ( jeśli kandydat nie posiada orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej );
 • skierowanie do wojskowej pracowni psychologicznej;
 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem;
 • wręczenie karty powołania.
Szczegółowe informacje na temat naboru do służby w ramach
Narodowych Sił Rezerwowych
można otrzymać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
- pokój 107 lub telefonicznie pod numerem 261-441-031
- pokój 101 - 104 lub telefonicznie pod numerem 261-441-059

 


 AKTY PRAWNE :

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. w Narodowych Sił Rezerwowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1518).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 575).
 • Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenie pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym  żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 842).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U z 2015 r.; poz. 36).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznania świadczeń żołnierzą rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 r., nr 145, poz. 971).