Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2017
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1657), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia  do 28 kwietnia 2017 r.
Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej na terytorium państwa ustalono
na dzień 13 stycznia 2017 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 1. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 11 marca 2010 r., w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się
  do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 321), 
 2. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.    Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia: 

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;
 2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesiecy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

 

 

 

  


  Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej ustalone są następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej: A, B, D, E.