Strona Główna BIP Strona Główna
Sprawozdanie PM-1
 

     Na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068) obowiązkiem wszystkich posiadaczy jest sporządzić i przesłać w ustalonym terminie do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień sprawozdania rocznego PM-1 o posiadanych środkach transportowych i maszynach.

     W sprawozdaniu PM-1 należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, naczepy, przyczepy, maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych (za wyjątkiem maszyn rolniczych) oraz inne maszyny samobieżne, przenośne i przewoźne, będące własnością posiadacza oraz środki w leasingu.
 
    Sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa jego wykonania, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu wykonania sprawozdania może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068). 

     Podczas wypełniania  druku sprawozdania PM-1 należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub książki maszyny. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wypełnienie  kolumny 2 Identyfikatora ITS. Identyfikator należy określić zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2016 poz. 1088).

    Jednocześnie zwracamy uwagę, by w przypadku sprzedaży, kasacji pojazdów, na które zostały nałożone świadczenia rzeczowe, powiadomić właściwe starostwo, oraz Wojskową Komendę Uzupełnień we Włocławku.

_______________________________________________________________________________

Informacje dotyczące  wypełniania formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku, pokój 302, lub telefonicznie pod numerem 261-441-043.
________________________________________________________________________

Do pobrania

      Klasyfikacja pojazdów według: rodzajów, podrodzajów, przeznaczenia  

     Sprawozdanie PM-1